Loading... Loading...
  QUẢNG CÁO  

Nội dung cần tìm:
Loại văn bản:
Nội dung cần tìm:
  Phần mềm hỗ trợ  


Phần mềm HTKK Thuế 2.5.2


Phần mềm đăng ký thuế cá nhân 2.3


Phần mềm giúp hiển thị website bằng tiếng Việt Unicode


Phần mềm giúp đọc file PDF

Home
Hỏi đáp pháp luật
Doanh nghiệp KCN, KCX được mở chi nhánh sản xuất, dự án đầu tư bên ngoài KCN, KCX hoặc trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác?

Trả lời:   Theo quy định tại Mục 5 Điều 37 của Luật Doanh nghiệp, Doanh nghiệp không phân biệt trong hay ngoài KCN,


KCX có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài nước.
Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động theo các quy định của KCX phải đáp ứng hướng dẫn nêu tại Mục X câu hỏi 1 văn bản này.
Việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được thực hiện theo Điều 37 Luật doanh nghiệp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ và Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đối với dự án đầu tư gắn với thành lập chi nhánh, Hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Luật sư tư vấn doanh nghiệp

  Mời bạn xem thêm
DNCX và DN trong KCX khi bán hàng vào thị trường VN cần điều kiện gì? Làm những thủ tục gì, ở đâu?
(Trả lời:  Việc bán hàng hoá vào thị trường Việt Nam đối với doanh nghiệp hoạt động theo các quy định của KCX )
Có được tiếp tục thành lập DNCX ngoài KCX nữa hay không? Trong KCN có thể cho doanh nghiệp chế xuất hoạt động?
(Trả lời: Trong một số trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp hoạt động theo quy định đối với doanh nghiệp chế xuất ngoài )
Bãi bỏ Nghị định 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ theo quy định tại Mục C Khoản 2 Điều 88 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP?
(Trả lời:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc đối với quy định nêu tại Mục C, Khoản 2, Điều 88. Sau khi có ý kiến chỉ đạo cảu Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ...)
Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì có lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành liên quan hay không?
(Trả lời:   Lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan trong các trường hợp sau: )
Khi triển khai dự án đầu tư gắn với xây dựng thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng như thế nào?
(Trả lời:  Nhà đầu tư khi triển khai dự án đầu tư có xây dựng công trình phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý xây dựng. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định tại các Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 và ...)
Dự án không thuộc diện cấp GCNĐT có phải làm thủ tục về môi trường không?
(Trả lời:    Thủ tục về môi trường thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.                                                                                                                                     Luật sư tư vấn doanh nghiệp )
Lĩnh vực đầu tư cấm đầu tư có phải là lĩnh vực cấm kinh doanh hay không?
(Trả lời:    Lĩnh vực đầu tư cấm đầu tư là lĩnh vực cấm kinh doanh.                                                                                                                        Luật sư tư vấn doanh nghiệp )
Có lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước hay không? Những điều kiện đó là gì?
(Trả lời:    Lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho các nhà đầu tư được quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư. Căn cứ vào các quy định tại các Điều 29 và 82 của Luật Đầu tư, các Bộ quản lý soạn thảo điều kiện đầu ...)
Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện những quy định nào về đầu tư có điều kiện? Dự án đầu tư có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện nào? Khi giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án thì chủ đầu tư phải giải trình những nội dung gì?
(Trả lời:    Dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực có điều kiện phải thực hiện thẩm tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư. Nội dung thẩm tra quy định tại Điều 46 và 47 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP. )
Làm rõ về trường hợp các điều kiện của dự án đầu tư đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật không phải lấy ý kiến của các Bộ, ngành?
(Trả lời:   Các loại dự án sau không phải lấy ý kiến các Bộ, ngành: - Dự án đầu tư trong nước quy định tại các Điều 42, Điều 43 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP. - Dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư. - Dự ...)
Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nhưng thực tế dự án không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thì xử lý như thế nào?
(Trả lời:    Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định: Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi đầu tư. Trong trường hợp này, cơ quan quản lý ...)
Những dự án trước đây thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi về thuế, nay không nằm trong danh mục lĩnh vực đại bàn ưu đãi đầu tư nữa thì xử lý như thế nào? Trường hợp nào tiếp tục được hưởng, trường hợp nào không? Thủ tục?
(Trả lời:    Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì nhà đầu tư đang được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Hợp tác xã và các Luật thuế ...)
Khi đăng ký lại bổ sung thêm ngành nghề hoặc gia hạn hoạt động đói với nhà đầu tư được cấp phép trước ngày 01/7/2006 có ưu đãi cao hơn ưu đãi hiện hành?
(Trả lời:   Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi và ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng )
Nhà đầu tư đã xây dựng xong nhà xưởng nhưng vì lý do nào đó không hoạt động trong vòng 12 tháng liên tục thì có bị áp dụng khoản 2 Điều 68 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP hay không?
(Trả lời:     Trường hợp nhà đầu tư đã xây dựng xong nhà xưởng nhưng nếu không hoạt động trong vòng 12 tháng mà không thông báo và giải trình lý do với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư về việc này thì cơ quan quản lý nhà ...)
Khi nhà đầu tư thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về tạm ngừng, giãn tiến độ thì cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư có phải lập văn bản xác nhận cho nhà đầu tư không? Nếu nhà đầu tư không thông báo thì làm thế nào?
(Trả lời:   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì trường hợp cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư không chấp nhận việc tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án thì phải có văn bản trả lời cho nhà đầu tư ...)
Trường hợp nào được đến doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra? Thành phần của đoàn thanh tra, kiểm tra do ai lập?
(Trả lời:  Ngoài việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về đầu tư và hoạt động của nhà đầu tư thì có thể thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đột xuất doanh nghiệp khi doanh nghiệp vi phạm ...)
Chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP?
(Trả lời:   Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định nghĩa vụ của nhà đầu tư: Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê, có nghĩa là nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về kế toán, kiểm toán và thống ...)
Dự án được cấp phép trước 1/7 khi muốn thay đổi người đại diện làm thủ tục như thế nào?
(Trả lời:   Luật Doanh nghiệp 2005 mới chỉ có quy định về việc thay đổi người đại diện pháp luật đối với các trường hợp đăng ký kinh doanh sau ngày 01/7/2006 và chưa có quy định cụ thể về việc thay đổi người đại diện pháp luật đói với ...)
Dự án đầu tư không phải đăng ký có tư cách gì để xin đất cho dự án?
(Trả lời:   Dự án đầu tư thuộc diện không phải đăng ký đầu tư nhưng khi kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và thuộc nhóm người sử dụng đất theo quy định tại Điều 9 Luật Đất đai năm 2003.Do vậy, dự án vẫn ...)
Khi các bên thoả thuận với nhau về gái trị công nghệ dùng để góp vốn theo Khoản 1 Điều 30 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có cần xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ?
(Trả lời:   Giá trị của công nghệ dùng để góp vốn hoặc giá trị của công nghệ được chuyển giao thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP và Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02/02/2005 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao ...)
  Hỗ trợ trực tuyến  
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
 
Hà nội

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Đất đai
* Tư vấn Dân sự

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

* Tư vấn Đất đai
* Dịch vụ công chứng
* Dịch vụ chuyển quyền SDĐ

* Tư vấn Sở hữu trí tuệ
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Dân sự

* Dịch vụ công chứng
* Tư vấn & Soạn thảo các loại HĐ
* Xây dựng quy chế cho DN

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

TP.Hồ Chí Minh

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn thủ tục hành chính
* Tư vấn các lĩnh vực khác


TÌNH TRẠNG WEBSITE

 

Bản Quyền (c) - 2009 thuộc về Công ty tư vấn Việt Quốc Luật

Văn phòng tại Hà Nội
Add: Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 283 788
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Giấy phép số 153/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 30 tháng 9 năm 2008

văn bản pháp luật luật doanh nghiệp luật đất đai hệ thống pháp luật bộ luật dân sự 2015 bộ luật hình sự 2015 Thiết kế bởi Thiet ke web - VNT Tech. Group