Loading... Loading...
  QUẢNG CÁO  

Nội dung cần tìm:
Loại văn bản:
Nội dung cần tìm:
  Phần mềm hỗ trợ  


Phần mềm HTKK Thuế 2.5.2


Phần mềm đăng ký thuế cá nhân 2.3


Phần mềm giúp hiển thị website bằng tiếng Việt Unicode


Phần mềm giúp đọc file PDF

Home
Thủ tục hành chính
Thủ tục theo lĩnh vực
Cấp điện nước
Duyệt thiết kế kỹ thuật điện chiếu sáng

Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình điện, điện chiếu sáng áp dụng cho các Công trình có tổng mức đầu tư trên, dưới 10 tỷ đồng.


CƠ QUAN THỰC HIỆN:

           Nơi tỉnh/thành phố cấp.

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:
- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
- Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;
- Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;
- Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Quyết định số 19/2003/QĐ-BXD ngày 03/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng;
- Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17 tháng 7 năm 2000 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dựán đầu tư;
- Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư” số 09/2000/TT-BXD ngày 17 tháng 7 năm 2000;
THỦ TỤC:
I. Áp dụng cho các công trình có tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ đồng thuộc dự án nhóm C (Sở Công nghiệp thẩm định và phê duyệt):
1. Tờ trình thẩm định, phê duyệtcủa Chủ đầu tư (theo mẫu hướng dẫn của Sở Công nghiệp);
2. Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế sơ bộ đã được phê duyệt cùng dự án;
3. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng và Biên bản nghiệm thu Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (theo điều 5 và phụ lục 2 của Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng);
4. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật (02 bộ) và Biên bản nghiệm thu sản phẩm thiết kế (theo phụ lục 1,3 của Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng);
5. Hồ sơ dự toán (02 bộ) kèm theo Biên bản nghiệm thu hồ sơ dự toán và 01 đĩa mềm dự toán (để có điều kiện thẩm định nhanh, chính xác trên máy tính);
6. Văn bản thỏa thuận điểm đấu nối vào lưới điện giữa Chủ sở hữu lưới điện (Công ty Điện lực 3 hoặc Điện lực thuộc tỉnh/thành phố) với Chủ đầu tư hoặc Quyết định về phương án cấp điện phụ tải mới của Công ty Điện lực 3, Điện lực thuộc tỉnh/thành phố; Các văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về an toàn môi trường, an toàn phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn đê điều, an toàn giao thông, các yêu cầu có liên quan và các báo giá thiết bị, vật tư, vật liệu điện, catalogue... đối với các thiết bị, vật tư, vật liệu điện không có trong Thông báo giá liên Sở Tài chính – Xây dựng để tham khảo trong quá trình thẩm định;
7. Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình thuộc các dự án nêu tại khoản 1 điều 8 của Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;
8. Hồ sơ pháp lý,điều kiện năng lực hoạt động của đơn vị tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, dự toán như Giấy phép hoạt động điện lực; Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình của người chủ trì thiết kế hoặc chủ nhiệm đồ án thiết kế (đối với đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, dự toán lần đầu);
II. Áp dụng cho các công trình có tổng mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên thuộc dự án nhóm C và các công trình thuộc dự án nhóm B (Sở Công nghiệp thẩm định và trình UBND tỉnh/thành phố phê duyệt):
- Như nội dung hồ sơ nêu tại mục I nhưng Tờ trình thẩm định và Tờ trình phê duyệt riêng (theo mẫu hướng dẫn của Sở Công nghiệp). Sau khi Sở Công nghiệp có Kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán thì Chủ đầu tư làm Tờ trình phê duyệt (theo quy định tại phụ lục 6, 7 của Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng)
III. Áp dụng cho các công trình không dùng vốn có nguồn gốc Ngân sách Nhà nước, tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn do nhân dân đóng góp.
+ Hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật:
Như nội dung hồ sơ nêu tại mục I nhưng không có điểm 5 và thay đổi điểm 4 (mục I) thành 09 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật;
+ Hồ sơ trình thẩm định dự toán:
1. Tờ trình thẩm địnhcủa Chủ đầu tư (theo mẫu hướng dẫn của Sở Công nghiệp);
2. Bản sao hợp lệQuyết định phê duyệt dự án đầu tư, Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công;
3. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm định;
4. Hồ sơ dự toán (02 bộ) kèm theo Biên bản nghiệm thu hồ sơ dự toán và 01 đĩa mềm dự toán (để có điều kiện thẩm định nhanh, chính xác trên máy tính);
5. Các báo giá thiết bị, vật tư, vật liệu điện, catalogue... đối với các thiết bị, vật tư, vật liệu điện không có trong Thông báo giá liên Sở Tài chính – Xây dựng để tham khảo trong quá trình thẩm định;
THỜI GIAN:
- Công trình thuộc dự án nhóm B: 30 ngày làm việc.
- Công trình thuộc dự án nhóm C:
+ Đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên:20 ngày.
+ Đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ đồng:16 ngày.
LỆ PHÍ:
     Thực hiện theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.
                      
                                            

 
  Mời bạn xem thêm
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực
(      Thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực áp dụng cho các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng điện và các tổ chức quản lý, kinh doanh điện nông thôn. )
  Hỗ trợ trực tuyến  
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
 
Hà nội

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Đất đai
* Tư vấn Dân sự

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

* Tư vấn Đất đai
* Dịch vụ công chứng
* Dịch vụ chuyển quyền SDĐ

* Tư vấn Sở hữu trí tuệ
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Dân sự

* Dịch vụ công chứng
* Tư vấn & Soạn thảo các loại HĐ
* Xây dựng quy chế cho DN

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

TP.Hồ Chí Minh

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn thủ tục hành chính
* Tư vấn các lĩnh vực khác


TÌNH TRẠNG WEBSITE

 

Bản Quyền (c) - 2009 thuộc về Công ty tư vấn Việt Quốc Luật

Văn phòng tại Hà Nội
Add: Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 283 788
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Giấy phép số 153/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 30 tháng 9 năm 2008

văn bản pháp luật luật doanh nghiệp luật đất đai hệ thống pháp luật bộ luật dân sự 2015 bộ luật hình sự 2015 Thiết kế bởi Thiet ke web - VNT Tech. Group